Regulamin Konkursu Walentynkowego

1. Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem Konkursu Walentynkowego jest Agencja Graficzna – FLEO Emilia Flieger, z siedzibą w Jeleniej Górze;
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Portalu rozumie się przez to portal internetowy https://facebook.com;
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Fanpage rozumie się przez to profil https://www.facebook.com/agencjagraficznafleo/;
  4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Poście rozumie się przez to post Agencji Graficznej FLEO –
  5. Konkurs Walentynkowy organizowany jest wyłącznie w internecie, na Profilu Agencji Graficznej FLEO;
  6. Biorąc udział w Konkursie Walentynkowym Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu Walentynkowego określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnictwo w Konkursie Walentynkowym:

  1. Uczestnikiem Konkursu Walentynkowego może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca na Portalu aktywne konto użytkownika;
  2. Uczestnikiem Konkursu Walentynkowego zostaje osoba, która spełnia poniższe wytyczne:
    – Zgłosiła się do udziału w Zabawie Świątecznej poprzez udostępnienie Postu,
    – Oznaczyła w komentarzu pod Postem osobę, z którą chce wykonać sesję walentynkową lub osoby, które mogą ową sesję wygrać;
  3. Każdy Uczestnik Konkursu Walentynkowego może umieścić pod Postem dowolną liczbę komentarzy.

3. Nagroda w Konkursie Walentynkowym:

  1. Zwycięzca Konkursu Walentynkowego otrzyma nagrodę, którą jest wykonanie pakietu walentynkowej mini sesji dla siebie i osoby oznaczonej w komentarzu pod Postem lub dla dwóch osób (pary) oznaczonych  w komentarzu pod Postem;
  2. Mini sesja walentynkowa obejmuje wykonanie 5 zdjęć w formie elektronicznej oraz 5 wydruków 15×21;
  3. Sesje zdjęciowe wykonywane będą na terenie Jeleniej Góry;
  4. Otrzymany prezent realizowany będzie w terminie wyznaczonym przez Organizatora;
  5. Osoby biorące udział w zwycięskiej mini sesji walentynkowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych podczas ogłaszania wyników Konkursu Walentynkowego;
  6. Osoby biorące udział w zwycięskiej mini sesji walentynkowej wyrażają zgodę na późniejszą publikację zdjęć na Fanpage;
  7. Organizator nie przewiduje podziału prezentu;
  8. Prezent nie podlega wymianie.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego:

1. Do udziału w Konkursie Walentynkowym można przystąpić do 22.01.2020, godz. 24.00
2. Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego nastąpi w drodze wyboru zwycięskiego Uczestnika Konkursu Walentynkowego przez Organizatora;
3. Rozstrzygnięcie Konkursu Walentynkowego nastąpi 23.01 2020 roku o godzinie 12:00;
4. Ogłoszenie wyników Konkursu Walentynkowego nastąpi za pośrednictwem Portalu na Fanpage;
5. Zwycięzca Konkursu Walentynkowego jest obowiązany w ciągu 24 godzin napisać wiadomość prywatną do Organizatora na Portalu;
6. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia prezentu, jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu Walentynkowego okaże się, że Zwycięzca Konkursu Walentynkowego nie spełnia warunków udziału w Konkursie Walentynkowym określonych niniejszym Regulaminem;
7. W przypadku cofnięcia przez Organizatora prezentu przyznany on zostanie Uczestnikowi Konkursu Walentynkowego, którego ponownie wybierze Organizator;
8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie Walentynkowym, jak również odmowy przyznania Zwycięzcy Konkursu Walentynkowego nagrody w przypadku, gdy podał on nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Dane osobowe:

1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką RODO w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu Walentynkowego;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Walentynkowym jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych swoich oraz osób mających wziąć udział w mini sesji walentynkowej;
3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo do ich wglądu oraz dokonywania w nich poprawek;
4. Dane osobowe zostają przekazane Organizatorowi Konkursu Walentynkowego, a nie Portalowi.

5. Postanowienia końcowe:

1. Organizator Konkursu Walentynkowego nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego) lub działania sił wyższych nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem;
2. Organizator Konkursu Walentynkowego zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona przez Organizatora poprzez zamieszczenie informacji na Fanpage i obowiązywać będzie od dnia zamieszczenia;
3. Konkurs Walentynkowy nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Portal;
4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu Walentynkowego.