Regulamin Zabawy Świątecznej

1. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Zabawy Świątecznej jest Agencja Graficzna – FLEO Emilia Flieger, z siedzibą w Jeleniej Górze;
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Portalu rozumie się przez to portal internetowy https://facebook.com;
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Fanpage rozumie się przez to profil https://www.facebook.com/agencjagraficznafleo/;
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Poście rozumie się przez to post Agencji Graficznej FLEO – https://www.facebook.com/agencjagraficznafleo/photos/a.554123195340344/599658890786774/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1577003272350743 ;
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Odbiorcy Prezentu rozumie się przez to zwycięzce zabawy, który spełnia wytyczne: jest kobietą w ciąży, posiada aktywne konto na Portalu, został oznaczony przez Uczestników Zabawy Świątecznej w komentarzach pod Postem. Odbiorca Prezentu może być także Uczestnikiem Zabawy Świątecznej i brać w niej udział w swoim imieniu;
 6. Zabawa Świąteczna organizowana jest wyłącznie w internecie, na Profilu Agencji Graficznej FLEO;
 7. Biorąc udział w Zabawie Świątecznej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Zabawy Świątecznej określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnictwo w Zabawie Świątecznej:

 1. Uczestnikiem Zabawy Świątecznej może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca na Portalu aktywne konto użytkownika;
 2. Uczestnikiem Zabawy Świątecznej zostaje osoba, która spełnia poniższe wytyczne:
  – Posiada status użytkownika Portalu obserwującego Fanpage,
  – Zgłosiła się do udziału w Zabawie Świątecznej poprzez udostępnienie Postu,
  – Oznaczyła w komentarzu pod Postem Odbiorcę Prezentu;
 3. Każdy Uczestnik Zabawy Świątecznej może umieścić tylko jeden komentarz pod Postem.

3. Prezent w Zabawie Świątecznej:

 1. Zwycięzca Zabawy Świątecznej otrzyma prezent, którym jest wykonanie pakietu dwóch sesji zdjęciowych: sesja ciążowa oraz sesja noworodkowa;
 2. Sesje zdjęciowe wykonywane będą na terenie Jeleniej Góry;
 3. Otrzymany prezent jest realizowany przez Odbiorcę Prezentu w ciągu 6 miesięcy od daty jego otrzymania;
 4. Zwycięzca Zabawy Świątecznej wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych podczas ogłaszania wyników Zabawy Świątecznej;
 5. Odbiorca Prezentu wyraża zgodę na późniejszą publikację zdjęć z sesji zdjęciowych na Fanpage;
 6. Organizator nie przewiduje podziału prezentu;
 7. Prezent nie podlega wymianie.

3. Rozstrzygnięcie Zabawy Świątecznej:

1. Zwycięzcą Zabawy Świątecznej zostaje osoba, spełniająca wytyczne dotyczące Odbiorcy Prezentu, która została oznaczona w komentarzach pod Postem przez największą liczbę Uczestników Zabawy Świątecznej;
2. Rozstrzygnięcie Zabawy Świątecznej nastąpi w drodze wyboru zwycięskiego Uczestnika Zabawy Świątecznej przez Organizatora;
3. Rozstrzygnięcie Zabawy Świątecznej nastąpi 1 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00;
4. Ogłoszenie wyników Zabawy Świątecznej nastąpi za pośrednictwem Portalu na Fanpage;
5. Zwycięzca Zabawy Świątecznej zostanie poinformowany o wygranej poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej na Portalu;
5. Zwycięzca Zabawy Świątecznej jest obowiązany w ciągu 24 godzin odpowiedzieć na wiadomość Organizatora;
6. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia prezentu, jeżeli po rozstrzygnięciu Zabawy Świątecznej okaże się, że Zwycięzca Zabawy Świątecznej nie spełnia warunków udziału w Zabawie Świątecznej określonych niniejszym Regulaminem;
7. W przypadku cofnięcia przez Organizatora prezentu przyznany on zostanie Uczestnikowi Zabawy Świątecznej, którego ponownie wybierze Organizator;
8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Zabawy Świątecznej, jak również odmowy przyznania Zwycięzcy Zabawy Świątecznej prezentu w przypadku, gdy podał on nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania prezentu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Dane osobowe:

1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką RODO w celu wyłonienia zwycięzcy Zabawy Świątecznej;
2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie Świątecznej jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych swoich oraz Odbiorcy Prezentu;
3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo do ich wglądu oraz dokonywania w nich poprawek;
4. Dane osobowe zostają przekazane Organizatorowi Zabawy Świątecznej, a nie Portalowi.

5. Postanowienia końcowe:

1. Organizator Zabawy Świątecznej nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego) lub działania sił wyższych nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem;
2. Organizator Zabawy Świątecznej zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona przez Organizatora poprzez zamieszczenie informacji na Fanpage i obowiązywać będzie od dnia zamieszczenia;
3. Zabawa Świąteczna nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani administrowana przez Portal;
4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Zabawy Świątecznej.